top of page

LOVIISAN TOIMINNALLISEN URHEILUN SÄÄNNÖT

1 §    Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Loviisan Toiminnallinen Urheilu.

Yhdistyksen kotipaikka on Loviisa kaupunki/kunta.

Yhdistys on perustettu 13.7.2020 Loviisassa.

Yhdistyksen toimintakieli on suomi.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran toiminta-alueena on toiminnallinen urheilu.

2 §    Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää toiminnallista urheilua ja liikuntaa sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 §    Tarkoituksen toteuttaminen
       
Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla: 

-    kunto- ja terveysliikuntatoimintaa
-    kilpaurheilua
-    ohjaus-, harjoitus- ja valmennustoimintaa
-    tiedotus- ja suhdetoimintaa
-    koulutustoimintaa

2     Vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla     alueellaan.  
3    Harjoittamalla julkaisutoimintaa

    
Toimintansa tukemiseksi seura voi: 
   
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran- tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa 
- harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa
   
4 §    Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä 
   
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.
       

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.
   
5 §    Seuran jäsenet
   
Seuran jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
   
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä 18-vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön. 
   
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua seuran hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. 
   
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.
   
Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus  hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. 
   
6 §    Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.
           
7 §    Seurasta eroaminen
   
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.
   
8 §    Jäsenen erottaminen maksamattoman jäsenmaksun johdosta 
   
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. 
   
9 §    Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
   
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan:
   
-    seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
-    niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä 
-    urheilun eettisiä periaatteita
-    kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
-    kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä 
   
Rangaista voidaan seuran jäsentä tai sitä joka on seuran toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin.
   
Rangaistavaa on:
   
-    toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttää yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
-    näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
-    niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta   
-    syyllistyminen dopingrikkomukseen
-    toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
-    seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
-    liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
-    syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

    -huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
   -julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
   -tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
   -epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
   -väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu 
   -urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
   -kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
   -vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta 
   -lainvastainen mainonta
   -seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
   -rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
   -lahjonta


Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta. 
   
Seuran hallitus  päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista.  Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.
   
Seuran kokous voi seuran hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön. 
   
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä. 
   
Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
   
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
   
Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta.  Seuran tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään. 
   
10 §    Liittymis- ja jäsenmaksut
   
Varsinaisilta jäseniltä ja juniorijäseniltä kannettavien liittymis-  ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.
   
Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.
        

11 §    Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää seuran hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internet- tai facebook sivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

12 §     Kevät- ja syyskokous

    Kevätkokouksen asiat

1    Avataan kokous

2    Valitaan kokoukselle
a)    puheenjohtaja
b)    sihteeri
c)    kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d)    ääntenlaskijat

3    Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5    Esitetään seuran hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

6    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille  
7    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat    

8    Päätetään kokous

    

    Syyskokouksen asiat

1    Avataan kokous

2    Valitaan kokoukselle
a)    puheenjohtaja
b)    sihteeri
c)    kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d)    ääntenlaskijat

3    Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5    Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6    Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7    Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8    Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
9    Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

10    Valitaan seuran hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11    Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

12    Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14    Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä seuran hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

        
13 §    Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun seuran hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä seuran hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

    
14 §    Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran ja seuran hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.

Seuran hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

    
15 §    Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. 

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä ja viisitoista vuotta täyttäneellä juniorijäsenellä, sekä kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni.  Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Valtakirjalla ei saa äänestää.


16 §    Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa seuran hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.
   
Seuran hallitukseen valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole.

Seuran hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Seuran hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Seuran hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
   
Seuran hallituksen kokous voidaan pitää sähköisesti.

Seuran hallituksen tehtävänä on erityisesti:
   
1    Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2    Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3    Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4    Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous

5    Vastata seuran taloudesta

6    Pitää jäsenluetteloa

7    Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus 

8    Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

9    Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

10    Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

11    Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

12    Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansio-merkkien esittämisestä

13    Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

14    Luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.


17 §    Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

18 §    Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, yhdessä sihteerin tai jonkun muun seuran hallituksen määräämän jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

19 §    Jaostot ja joukkueet 

Seuran jaostot tai joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

Seuran ja sen jaostojen tai joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat  lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Seuran hallitus päättää näiden varojen käytöstä. 

20 §    Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäs-osan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

21 §    Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

22 §    Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitse-mat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

23 §    Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

bottom of page